Nye legater 2021

Den naturhistoriske rejsefond

Hermed indkaldes årets ansøgninger til Zoologisk Rejse- og Ekskursionsfond.

Fonden støtter ifølge sin fundats fortrinsvis yngre DNF-medlemmers zoologiske studierejser (dvs man skal være medlem af foreningen for at kunne søge). Ansøgninger sendes til foreningen på nedenstående adresse eller pr. e-mail til foreningens e-mail adresse (dansknaturhistoriskforening@gmail.com), således at de er fremme senest tirsdag den. 1 . december 2021. Der kan forventes besked om evt. tildeling af rejsemidler medio december.
Ansøgningen bør indeholde en redegørelse for rejsens formål, budget samt evt. udtalelse fra vejleder eller lignende. Der anvendes intet ansøgningsskema. Der kan kun undtagelsesvis gives mere end kr. 6.000 til en enkelt ansøger. Der gøres opmærksom på at fonden ikke dækker udgifter til kost.
Rejse- og Ekskursionsfondens historie går tilbage til 1905, og den blev i sin nuværende form stiftet i 1956. De årlige legatuddelinger finansieres af fondens formue. Bestyrelsen for Dansk Naturhistorisk Forening fungerer tillige som fondens bestyrelse.
Kontakt: DNFs bestyrelse/ Jos Kielgast - joskielgast@gmail.com


Den Schibbyske Talentpris 2022

Hermed indkaldes indstillinger til årets Schibbye'ske Præmielegat

Dansk Naturhistorisk Forening uddeler på sin generalforsamling det Schibbye'ske Talentpris til en yngre forsker for et arbejde indenfor en af de naturhistoriske discipliner: zoologi, botanik og geologi – eller en kombination af disse. Kandidater melder ikke sig selv, men indstilles til bestyrelsen af en person i det relevante miljø. Udover æren følger der 2.000 kr. med præmien.
Udgangspunktet for tildelingen er et videnskabeligt arbejde publiceret inden for de tre foregående år (2019-21). Præmiemodtageren skal være dansk og må ikke have været fastansat i en videnskabelig stilling på det tidspunkt hvor arbejdet blev udført. I denne sammenhæng betragtes PhD-studerende ikke som fastansatte. Kandidaten behøver ikke være medlem af Dansk Naturhistorisk Forening. Der må gerne være tale om en artikel skrevet af flere forfattere, men i så fald skal det være tydeligt (evt. ved indkaldelse af medforfattererklæring) at kandidaten har været primus motor i arbejdet. Det præmierede arbejde skal være publiceret eller accepteret til publikation.
Indstilling og et eksemplar af det indstillede videnskabelige arbejde (som pdf) sendes senest mandag den. 6. april 2022 til Dansk Naturhistorisk Forening på e-mail til dansknaturhistoriskforening@gmail.com 
Tidspunktet for foreningens generalforsamling vil blive oplyst senere.
Kontakt: DNFs bestyrelse/ Jos Kielgast - joskielgast@gmail.com